• image1

  Kostol

 • image2

  Pohľad z obecného úradu

 • image3

  Obecný úrad

 • image4

  Pamiatky

Územný plán našej obce

Zmeny a doplnky ÚPO 2019


Textová časť 


Záväzná časť - príloha VZN č.1 


Oznámenie SEA_Doľany ZaD 2_2019 


V.č.2 - Komplexný návrh priest. usporiadania a funkčného vy 


V.č.3 - Komplexný urbanistický návrh + náložka č.3 


V.č.4 - Návrh dopravy + náložka č. 4 


V.č.5 - Návrh technickej infraštruktúry + náložka č.5 


V.č.6 - Verejnoprospešné stavby, schéma záväzných častí + ... 


V.č.7 - Ochrana prírody, tvorba krajiny a MÚSES + náložka č. 


Náložka č.2 - Komplexný návrh priest. usporiadania a funkčné 


Náložka č.3 - Komplexný urbanistický návrh 


Náložka č.4 - Návrh dopravy 


Náložka č.5 - Návrh technickej infraštruktúry 


Náložka č.6 - Verejnoprospešné stavby, schéma záväzných čast 


Náložka č.7 - Ochrana prírody, tvorba krajiny a MÚSES 

Územný plán


Textová a tabuľková interpretácia vyhodnotenia záberov poľnohospodárskej pôdy  


Správa k návrhu 


Návrh záväznej časti 

Výkresy


Výkres 1 


Výkres 2 


Výkres 3 


Výkres 4 


Výkres 5 


Výkres 6-1 


Výkres 6-2 


Výkres 7 


Výkres 8