• image1

  Kostol

 • image2

  Pohľad z obecného úradu

 • image3

  Obecný úrad

 • image4

  Pamiatky

Aktuálne informácie


21.9.2020
Oralná vakcinácia líšok


21.9.2020
ZELENÉ KILOMETRE - Šetri životné prostredie a vyhraj!


10.8.2020
Sčítanie domov a bytov 2020


22.6.2020
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania PLAGÁT


12.6.2020
Upozornenie pre vlastníkov psov


11.6.2020
Dotazník k Plánu dopravnej obslužnosti Prešovského samosprávneho kraja pre skvalitnenie poskytovaných služieb v rámci kraja


5.6.2020
Návrh VZN


28.5.2020
Návrh Záverečného účtu za rok 2019


17.3.2020
Číslo účtu obce Doľany pre bezhotovostné platby: SK56 5600 0000 0086 6217 6001


13.3.2020
Koronavírus:
OZNAM – OBMEDZENIE OSOBNÉHO KONTAKTU
Ako preventívne opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu žiadame občanov od 13. 03 .2020 o obmedzenie osobných návštev obecného úradu. Pokiaľ je to možné, využívajte telefonickú, elektronickú alebo písomnú komunikáciu. Stránkové hodiny sú zrušené minimálne na 14 dní.
Usmernenie hlavného hygienika
Opatrenie UVZSR karantena


4.3.2020
Zápisnica OVK o priebehu a výsledku hlasovania vo voľbách do NR SR


18.2.2020
Výpočet úrovne vytriedenia komunálnych odpadov


18.2.2020
V r. 2020 sa Setkání Dolany v Dolanech nebude konať.


29.1.2020
Opatrovateľská služba v obci Doľany


13.1.2020
Kalendár zberu odpade pre rok 2020


20.12.2019
Výročná správa obce za rok 2018


13.12.2019   Rozpočet obce na rok 2020
Rozpočet 2020 - Kapitálové príjmy
Rozpočet 2020 - Kapitálové výdavky
Rozpočet 2020 - Finančné operácie
Rozpočet 2020 - Bežné výdavky
Rozpočet 2020 - Bežné príjmy
Rozpočet 2020 - Rekapitulácia


13.12.2019
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Doľany na I. polrok 2020


26.11.2019   VZN obce Doľany:
VZN obce Doľany o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Príloha č. 1 k VZN č. 2/2019 o ochrane ovzdušia a o poplatku za znečisťovanie ovzdušia
VZN obce Doľany č. 2 /2019 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
Príloha k VZN č. 2/2019 Sadzobník poplatkov za malé zdroje znečisťovania ovzdušia
Príloha k VZN č. 2/2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia
VZN obce Doľany č. 3 2019 o miestnych daniach a o poplatku 2020.pdf


12.9.2019
Návrh VZN č. 2 2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach


12.9.2019
Oznámenie o ZoD ÚPO


19.6.2019
Záverečný účet obce za rok 2018


25.3.2019
Žiadosť o registráciu chovu hospodárskych zvierat


21.3.2019
Oznámenie o vakcinácii líšok v okrese Levoča


28.2.2019
Úroveň triedenia komunálneho odpadu


3.1.2019
Zverejnenie odmeny zástupcu starostu


20.12.2018
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Doľany na I. polrok 2019


11.12.2018
Výročná správa obce 2017


15.11.2018
Rozpočet obce Doľany 2019
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Bežné príjmy
Bežné výdavky
Finančné operácie
Rekapitulácia


15.11.2018
Podpora rekonštrukcie základnej technickej infraštruktúry - prístupovej cesty v osade Roškovce - II.etapa


12.7.2018
Stretnutia Doľany v Dolanech 201812.7.2018
Videá zo stretnutia Doľany v Dolanech 2018


10.7.2018
Komunálne voľby 2018


25.5.2018
Záverečný účet obce za rok 2017


25.1.2018
Oznam o realizácii projektu


18.12.2017
VZN obce Doľany č.2/2017 o miestnych daniach a poplatku - rok 2018


5.12.2017
Výročná správa obce Doľany rok 2016


10.10.2017
Projekt - Podpora rekonštrukcie základnej technickej infraštruktúry prístupovej cesty v osade Roškovce, obec Doľany


21.09.2017
VZN č. 1/2017


11.5.2017
Záverečný účet obce za rok 2016.


8.4.2017
Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa.


23.3.2017
Online kniha - Spiš z neba. 


26.11.2016
Obec Doľany získala v roku 2016 certifikát Dôveryhodná firma. 

Máte na nás otázky?

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať